حـمـل و بارگـیـری مـاشـیـن آلـات اروپــا

حمل سنگ تخت ۲ متر به سمت ایران

بارگیری سنگ ALPA برای گمرک و ارسال به ایران

بارگیری تراش 11 متری SKODA

تراش های TAKISAWA TC-1 ، TAKISAWA TC-20 و Biglia 131 ترخیص شده از گمرک و موجود در کارگاه که فرز های BRIGEPORT هست.

بارگیری دو عدد Victor v turn26 و Victor V turn20 برای ایران

تراش ویکتور TNS 5 1990 - تراش Daewoo Lynx 200 2006 - فرز Deawoo Mynx 550 2004